Sunday, November 11   1.00pm 
Royal Hotel @ Singleton